Onderwijs

Visie

Alle kinderen willen autonoom worden. Wij begeleiden de kinderen tijdens dit proces. Dit doen we door ze te motiveren, stimuleren, uit te dagen en buiten kaders te denken, ze met liefde omringen en te prijzen waar ze goed in zijn. We willen dat ieder kind groeit! Zowel cognitief, als sociaal-emotioneel, als creatief. We richten ons onderwijs en onze onderwijsomgeving zo in dat kinderen de mogelijkheden krijgen om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen.

Ieder op zijn eigen tempo en op zijn eigen unieke manier. We werken vanuit ons hart en gaan altijd uit van vertrouwen. Kinderen worden bij ons uitgedaagd om initiatieven te nemen en ervaringen op te doen. Daarom vinden we belevingswereld en interesses van kinderen heel belangrijk.
www.dalton.nl

De Globetrotter heeft bewust gekozen voor het Daltononderwijs. Dit is gebaseerd op het gedachtegoed van Helen Parkhurst. Daltononderwijs doe je niet, dat is ‘a way of living’. Alles wat kinderen al kunnen, hoef je ze niet meer te leren. Zij zei: ‘Wat wij nodig hebben zijn mensen zonder vrees! Kinderen die initiatief durven nemen, verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf, de medemens en zijn omgeving.’

Kinderen op onze school krijgen een breed aanbod, mogen keuzes maken en krijgen de ruimte zich op allerlei vlakken te ontwikkelen. De vrijheid binnen kaders vergroot de motivatie en interesse. Het samenwerken met andere kinderen of instanties en personen buiten de school zorgt voor een rijkere leeromgeving. Door keuzes die ons kinderen zelf maken, ontdekken we unieke leerroutes waardoor er bij kinderen een groter gevoel van competent zijn ontstaat. Met behulp van beschikbare moderne middelen (verrijdbare digitale borden, tablets, Wifi netwerk) kunnen we effectiever werken, waardoor er tijd overblijft voor meer persoonlijke aandacht en gesprekken met de kinderen.
In de kleuterbouw werken wij ontwikkelingsgericht. Dit houdt in dat wij kinderen stimuleren om in hun ontwikkeling steeds een stapje verder te zetten. Dit gebeurt door thematisch te werken. Het doel is dat kinderen hun persoonlijkheid in brede zin kunnen ontwikkelen.

Door ontwikkelingsgericht onderwijs bereiden wij de leerlingen voor op deelname aan de samenleving van morgen. We trachten ons onderwijs zo in te richten dat ons onderwijsaanbod steeds nét iets op de leerling vooruit te lopen, maar wel zodanig dat het voor de leerling bereikbaar blijft.

Binnen de thema’s zijn vijf kernactiviteiten: spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten en reken- en wiskundige activiteiten. In de onderbouw hebben de activiteiten vooral het karakter van spel.

Binnen ontwikkelingsgericht onderwijs krijgen kinderen de ruimte voor eigen initiatief. Hun brede persoonlijke ontwikkeling staat centraal; deze wordt verbonden met kennis en vaardigheden.

In de bovenbouw is deze werkwijze vooral goed terug te zien bij wereldoriëntatie. Onderzoeken speelt hier een belangrijke rol.
In 2015 hebben we bewust gekozen om tablets in te zetten in ons onderwijs. We willen moderne leermiddelen inzetten om het onderwijs te personaliseren. Zo krijgen de leerlingen onderwijs op maat. Ze kunnen elk moment van de dag de eigen vorderingen inzien en hun rapport bijhouden. Dit geeft hen inzicht in dat wat ze al goed kunnen of dat wat ze nog moeten leren. Dit betekent dat elk kind op zijn/haar niveau kan werken. Door het onderwijs op deze manier effectiever te maken, kan de leerkracht meer persoonlijke aandacht geven aan elke leerling. De kracht van aandacht.
De vakken biologie, aardrijkskunde, burgerschap en geschiedenis komen bij ons op school allemaal aan bod. Middels een thema worden doelen opgesteld (wettelijke kaders per leerjaar) en deze doelen moeten worden behaald. De leerkracht plant de jaardoelen in per thema, zodat alle doelen aan het einde van het leerjaar aan bod zijn geweest.

Voor deze vakken kan vanaf groep 6 huiswerk worden meegegeven om te leren.

Voor de groepen 1 tot en met 3 geldt dat wereldoriëntatie zich vooral in de directe omgeving van de leerling afspeelt. In de groepen 4 tot en met 6 gaat het vooral over Nederland en in de bovenbouw gaat het vooral Europa/Wereld.
In 2015 is de Globetrotter gestart met het ontwikkelen van een rijk curriculum. Niet alleen zijn rekenen en taal belangrijk op onze school, maar ook kunst en cultuuronderwijs. We willen onze leerlingen structureel laten kennismaken met kunst, erfgoed en media.

Cultuur en kunst zijn belangrijke pijlers van onze kenniseconomie. Het inspireert, stimuleert, motiveert en geeft vaak onvergetelijke ervaringen. De competenties die we hiermee bij onze kinderen ontwikkelen: Onderzoeken, toepassen, analyseren, interpreteren, onderzoeken en creëren.
De Globetrotter Katendrecht is een Lekker Fit school. Dit betekent dat kinderen drie momenten bewegingsonderwijs per week krijgen van groep 1 t/m groep 8. Naast veel bewegen, vinden wij gezond eten ook belangrijk en stimuleren wij gezonde traktaties en water drinken. Na schooltijd geven wij de ruimte aan de Schoolsportvereniging. Voor informatie over Lekker Fit of de Schoolsportvereniging kunt u contact opnemen met onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Zie ook www.schoolsportvereniging.nl en www.rotterdamlekkerfit.nl
Sinds schooljaar 2018/2019 werken we met een portfolio. Dit past bij eigenaarschap, immers een kind houdt het portfolio zelf bij en krijgt daardoor inzicht in het eigen handelen. De trotswanden en de leerweggetjes vormen het uitgangspunt. Tijdens hun portfoliogesprek geven de kinderen een presentatie over een ontwikkeling van de afgelopen periode. In ons portfolio zit ook een leerkrachtgestuurd gedeelte waaronder Cito, Snappet en de leerlijn van Parnassys. Het rapport in ons portfolio is verwerkt.


Facebook
LinkedIn