Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds is dit jaar wederom vastgesteld op €50 per kind.

Wij gebruiken deze vrijwillige bijdrage van ouders om voor de leerlingen extra activiteiten te organiseren buiten het standaard lesprogramma, zoals:


• de schoolreis
• vervoer naar bijvoorbeeld musea of de kinderboerderij
• sinterklaas-, kerst- en paasviering
• kinderboekenweek
• slotfeest
• etc. 

Deze bijdrage is vrijwillig, u ontvangt als ouder een betaalverzoek en eventueel een herinnering. Leerlingen, voor wie de ouderbijdrage niet betaald wordt, worden nimmer uitgesloten van deelname aan bovengenoemde activiteiten. 

Ieder jaar wordt de begroting en financiële verantwoording van de uitgaven in de medezeggenschapsraad (MR) besproken en vastgesteld na instemming van de MR.

De ouderraad (OR) organiseert samen met het team de invulling van de verschillende activiteiten.

Terug

Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl