Dalton

Dalton

De Globetrotter heeft bewust gekozen voor het Daltononderwijs. Dit is gebaseerd op het gedachtegoed van Helen Parkhurst. Daltononderwijs doe je niet, dat is ‘a way of living’. Alles wat kinderen al kunnen, hoef je ze niet meer te leren. Zij zei: ‘Wat wij nodig hebben zijn mensen zonder vrees! Kinderen die initiatief durven nemen, verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf, de medemens en zijn omgeving.’ Kinderen op onze school krijgen een breed aanbod, mogen keuzes maken en krijgen de ruimte zich op allerlei vlakken te ontwikkelen. De vrijheid binnen kaders vergroot de motivatie en interesse. Het samenwerken met andere kinderen of instanties en personen buiten de school zorgt voor een rijkere leeromgeving. Door keuzes die ons kinderen zelf maken, ontdekken we unieke leerroutes waardoor er bij kinderen een groter gevoel van competent zijn ontstaat. Door de manier waarop wij werken vindt er op een natuurlijke manier leerlingparticipatie plaats. Dit wordt extra benadrukt door de leerlingenborden in iedere groep, welke gebaseerd zijn op de methodiek van leerKRACHT.

Kindgericht onderwijs
In ons onderwijs staat het kind centraal; wij werken volgens de principes van kindgericht onderwijs. Naar ons inzien sluit dit naadloos aan bij onze Dalton visie. Kindgericht onderwijs bestaat uit 10 bouwstenen: (Achter deze bouwstenen zijn de Dalton kernwaarden groen gemarkeerd)

1. Ieder kind is uniek
We kijken naar de ontwikkelingsbehoefte en kwaliteiten van een kind .Hierbij proberen we de eigenheid en specifieke kwaliteiten van een kind te erkennen om tot een meer harmonieuze ontwikkeling te komen.

2. Persoonsontwikkeling staat centraal
Ons uitgangspunt is om kinderen te laten ontwikkelen tot autonome, aardige, vaardige en waardige wereldburgers. Om tot persoonsontwikkeling te kunnen komen, moeten kinderen verantwoording krijgen, maar deze ook nemen; welke keuze maak je en welke gevolgen hebben deze keuzes. (vrijheid en verantwoordelijkheid, Dalton).

3. 21e-eeuwse vaardigheden en pedagogiek
Naast de cognitieve doelen werken wij met doelen voor vaardigheden en persoonsvorming. De 21e eeuwse vaardigheden staan voor metacognitieve vaardigheden/executieve vaardigheden. Hierbij is samenwerken en functioneren in relatie met anderen van belang. Bij ons op school is leren van en met elkaar een van de uitgangspunten. We werken met kieskasten, keuzewerk en kinderen kiezen een onderwerp voor hun persoonlijke leerweggetje. (samenwerken, Dalton)

4. Competent voelen
We zorgen ervoor dat kinderen zich competent voelen bij het verwerven van kennis, houding en vaardigheden. We vergelijken het kind met zijn eigen leerproces. Snappet maakt het vergelijk t.o.v. eigen niveau en eigen resultaten. We werken, vanaf groep 3, met een trotswand in iedere groep waarbij ieder kind een vlak heeft waarop hij/zij dingen (gemaakt werk, toetsen, foto’s van bouwsels, creatief werk etc) bevestigd die later worden opgenomen in het portfolio. We bekijken of ieder kind de doelen behaald heeft en koppelen hier geen waardering aan. Er wordt gekeken hoe het proces verlopen is en wat de volgende stap kan zijn. (reflectie, Dalton)

5. Kind is eigenaar van eigen leerproces
Het is hun leerproces. Wij vinden het van belang dat kinderen dit ervaren en het gevoel hebben grip hierop te hebben. Dit doen we door het inzichtelijk te maken, zowel te maken stappen als vorderingen. (reflectie, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, Dalton)

6. Een ononderbroken ontwikkeling
We willen dat de kinderen een ononderbroken ontwikkeling doormaken. Hierbij kijken we naar waar het kind aan toe is in combinatie met de kerndoelen van de jaargroep. Indien kinderen niet binnen de stof van de jaargroep vallen (zowel naar boven als naar onder) maken we een plan om beter aan hun onderwijsbehoeftes te kunnen voldoen. We willen een zo’n groot mogelijke groep kinderen op Katendrecht kunnen bedienen; van de SBO leerling in de Anders Geleerd groep tot de Hoogbegaafde kinderen in het project Gaaf op Zuid (i.s.m. PPO.)

7. Gepersonaliseerd leren
Om gepersonaliseerd te kunnen leren is eigenaarschap een voorwaarde. De leerling heeft invloed op het leerproces, zowel kind als leerkracht houden rekening met wat het kind al kan, kent en wil. Met gepersonaliseerd onderwijs bedoelen wij geen individueel onderwijs, de kracht van samen leren blijft het uitgangspunt. Door het gebruik van snappet, spelend leren, werken met doelen op de weektaak, keuze vrijheid (binnen grenzen) en reflectie kunnen we hier vorm aan geven (zelfstandigheid, vrijheid& verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie, Dalton)

8. Coöperatief leren
Samenwerken is een van onze belangrijkste pijlers. Vanaf jongsaf aan leren we de kinderen de kracht van samen. Om deze kracht te kunnen gebruiken, moet je elkaars talenten weten, zowel in je eigen groep, als in de gehele jaargroep als schoolbreed. Het werken met maatjes is zo’n manier om op groepsniveau hiertoe te komen. Ook de inrichting van onze lokalen en ons interieur zorg ervoor dat coöperatief werken vereenvoudigd wordt. (samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, Dalton)

9. Onderzoekend leren
Onderzoekend leren vindt meestal plaats in projectmatig/thematisch onderwijs. In een context wordt nieuwe kennis en inzichten ontdekt en onthouden. Hierdoor leren kinderen meer verbanden te zien en onthouden zij het beter. Wij werken in de onderbouw projectmatig, in de midden-, bovenbouw wordt voor de WO-vakken (breed) op deze manier gewerkt. Sinds 2019- 2020, werken we met Geintegreerd Onderwijs!, een handreiking om met de hele school hetzelfde thema te onderzoeken, maar toch per jaargroep de kerndoelen te behalen.

10. Werken met portfolio
Sinds schooljaar 2018/2019 werken we met een portfolio. Dit past bij eigenaarschap, immers een kind houdt het portfolio zelf bij en krijgt daardoor inzicht in het eigen handelen. De trotswanden en de leerweggetjes vormen het uitgangspunt. Tijdens hun portfoliogesprek geven de kinderen een presentatie over een ontwikkeling van de afgelopen periode. In ons portfolio zit ook een leerkrachtgestuurd gedeelte waaronder Cito, Snappet en de leerlijn van Parnassys. Het rapport in ons portfolio is verwerkt. (reflectie)

Terug

Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl